Köp- och användarvillkor

Köpvilkor

Med Presens Nöje AB kan du göra ett köp som är enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar. Nedan ser du våra fullständiga köpvillkor.

Ångerrätt för konsumenter och kurser med ångerrätt angiven

Kurser som annonseras kan återbetalas fullt ut om det görs 14 dagar innan kurstart. Återbetalning sker till samma konto som pengarna ursprungligen kom från. Annan ångerrätt kan gälla i enlighet med kursspecifika villkor. Om du inte meddelar oss innan ångerrätten löpt ut kommer vi inte att kunna genomföra någon återbetalning utan giltigt läkarintyg som visar att du inte kan fullfölja kursen.

Garantier

Eventuella garantier som lämnats kopplat till köpet av produkten kan endast utnyttjas då förutsättningarna för garantin är uppfyllda samt då vi mottagit skriftligt besked innan garantin löpt ut. Om du vill använda dig av en eventuell garanti ber vi dig dokumentera att du levt upp till dina förpliktelser i förhållande till avtalet.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa och MasterCard samt faktura genom vår samarbetspartner DIBS. Samtliga transaktioner skickas krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100% säkra. Kortköp är avgiftsfria. I händelse av att det saknas täckning för det avtalade beloppet och betalning därmed uteblir, kommer det utestående beloppet att skickas vidare till faktura och inkasso.

Delbetalning och avbetalning

En överenskommelse om köp som sker på avbetalning, vare sig den är muntlig eller skriftlig, är att anse som bindande och betalning ska ske i sin helhet innan fristen löpt ut. Om betalning inte är oss tillhanda inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att skickas vidare till fakturering och inkasso.

Upphovsrätt

Upphovsrätten © tillfaller Presens Nöje AB och dess respektive partners. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra någon material som distrubueras under kursen via papper, hemsida eller mail.

Villkor för användning av av kursmaterial

Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av Presens Nöje AB. Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e-post och andra elektroniska överföringsmetoder). Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor anses utgöra stöld, och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter.

Du får däremot lov att ladda ner och/eller skriva ut ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs- och äganderätten inte kränks.

Konfidentialitet

Vi respekterar ditt privatliv, och måste insistera att du respekterar övriga kursmedlemmars privatliv du också. Genom att köpa denna produkt samtycker du till att visa övriga kursdeltagare och representanter för Presens Nöje AB samma hänsyn.

Säkerhet och personuppgifter

Vi använder oss av SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla beställningar är krypterade, med andra ord helt säkra. Presens Nöje AB garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personuppgifter eller din e-postadress till tredjepart, såvida det inte föreligger särskilda skäl för detta, såsom vid förfrågan från polis, åklagare eller dylikt. Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och om du anser att den är felaktig eller irrelevant, kan du begära rättelse eller radering från vårt kundregister. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@presensimpro.se.

Ansvarsfriskrivning

Presens Nöje AB friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra hemsidor, videor, nyhetsbrev eller annat innehåll. Vi har gjort allt som står inom vår makt för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet. När du köper kursen accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i kursen. Vi kan inte garantera resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom dina färdigheter, dina kunskaper, förmåga, engagemang och företagsamhet, för att nämna några.

Förseningar och inställda kurser

Presens Nöje AB förbehåller sig rätten av ställa in eller skjuta upp kursen som ett resultat av faktorer som står utom Presens Nöje ABs kontroll. Om kursen skjuts upp av Presens Nöje AB kommer kursdeltagarna att erbjudas plats vid ett senare tillfälle när detta är möjligt.

Begränsning och ansvar

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att programmet är en utbildningstjänst. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

Ingen offentlig nedsvärtning

I händelse av att det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget samtycker du till att den enda arenan för lösning av sådan tvist ska vara kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker till att du inte ska agera, eller kommunicera med tredjepart, offentlig eller privat, på ett sådant sätt att det kommer att leda till offentlig nedsvärtning av företaget.

Avtalet

Detta avtal kan inte överföras av någon av parterna.

Uppsägning

Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Presens Nöje AB, efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan i programmet utan återbetalning av kursavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra kursdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

Tvist

Om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kommer tvisten i förhållande till detta avtal att skickas vidare till medling eller rätten.

Varsel

Varsel om eventuella tvister som lämnas från en av parterna till den andra kan kommuniceras antingen genom överlämning i person eller via post, rekommenderad eller certifierad med underskrift. Sådant varsel ska skickas till adresserna som framgår nedan.

Force majeur

Om Presens Nöje AB på sådant förhinder att de inte kan leverera eller genomföra omleverans – eller om sådan leveransplikt leder till orimlig arbetsinsats som ett resultat av strejk eller övriga omständigheter som parterna inte kan råda över såsom brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, brist på transportmedel, allmänt bristande varuförsörjning, begränsad tillgång på bränsle och el, samt vid brist på eller försening av leveranser från underleverantörer eller producenter till följd av ovan punkter, kan Presens Nöje AB inte hållas ansvarigt annat än i reklamationsärenden där Presens Nöje AB återbetalar köpesumman för varan som inte kunnat levereras.

Företaget har följande adresser och kontaktpersoner:

E-post: info@presensimpro.se
Adress: SVANDAMMSVÄGEN 36, 126 34 Hägersten, Stockholms län
Org nt: 556835-7171

Detta avtal regleras och tolkas i enlighet med rådande svensk lagstiftning